1

සාංඝික දානය සහ උපාසක දානය

2016.04.03 නෙදර්ලන්තයේ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ සැදැහැවතුන්, ජර්මනිය මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාට සහ උපෝසථ සිල් සමාදන් වූ උපාසක පින්වතුන් වෙත අප්‍රේල් මස 03 දින පුජා කල සාංඝික දානයේ සහ උපාසක දානයේ සොඳුරු දසුන්……….

Comment(1)

  1. Reply
    Your Name says

    This is a test comment

Post a comment